Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Javni razpis za izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022

Višina sredstev: 16.815.893 EUR

Ciljna skupina: Zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu

Načrtovano število vključenih odraslih: 17.640

Spletna stran projekta: MUNERA 3.


Primeri izobraževalnih programov:

Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in sicer programi usposabljanja in izpopolnjevanja, programi za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.:

  • prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI),
  • programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so sprejeti po postopku, določenem za sprejem izobraževalnih programov,
  • programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole,
  • programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij (,
  • izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ) za pridobitev višje strokovne izobrazbe,
  • študijski programi za izpopolnjevanje.

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si