Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

Višina sredstev: 18.296.818 EUR

Ciljna skupina: Odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta

Načrtovano število vključenih odraslih: 20.304


Primeri izobraževalnih programov:

 • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Začetna integracija priseljencev (program ZIP)
 • Računalniška pismenost za odrasle (program RPO)
 • Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO) za:
  •  
  • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh A1- B2 , poslovna konverzacija B2, konverzacija B1 osvežitveni tečaj A1-B2,
  • pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti,
  • pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO): WORD, EXCEL, POWER POINT in uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).
 • Programi za uporabo načel HACCP sistema
 • Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (programi NPK)
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL
 • Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
 • Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter potrjevanje izpitov: Slovenščina kot drugi in tuji jezik, pridobitev certifikata iz tujega jezika, izpiti za pridobitev Evropskega računalniškega spričevala ECDL

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si