Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Neformalno izobraževanje in usposabljanje 2016-2022, Zavod RS za zaposlovanje

Višina sredstev: 16.361.016,77 EUR

Ciljna skupina: Osebe, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi. To so:

  • brezposelne osebe, starejše od 50 let,
  • dolgotrajno brezposelne osebe, stare 30 let in več, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ 12 mesecev in več,
  • brezposelne osebe, stare 30 let in več, katerih izobrazba je pod ISCED 3,
  • osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, posamezniki, ki se bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije iz TC 9 ponovno aktivirali na trgu dela in tiste skupine oseb z enakimi karakteristikami, ki bodo v posameznih obdobjih v večjem deležu zastopane v evidenci brezposelnih.

Načrtovano število vključenih odraslih: 15.720


Izvajajo se različni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja na različnih področjih, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, vpisani v register zunanjih izvajalcev v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela.

Brezposelne osebe iz ciljnih skupin se vključujejo v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev spretnosti, veščin in ključnih kompetenc, ugotovljenih na podlagi povpraševanja delodajalcev. S pridobitvijo takšnih kompetenc se tem osebam bistveno povečajo zaposlitvene možnosti in s tem dostop do trga dela. Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o uspešnosti v programu z opisom pridobljenih znanj in spretnosti (kompetenc).


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si